Odpověď na petici

Jak dopadla naše Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek?

Během tří týdnů se podařilo nasbírat přes 500 podpisů. Petici jsme dne 19.3.2019 předali na městskou část Praha 5, adresována byla jak Radě, tak Zastupitelstvu městské části. Dne 13.5.2019 nám zaslal odpověď p. Mgr. Zdeněk Doležal, radní městské části. Odpověď je k dispozici zde.

Co se týká obecného požadavku Petice na dodržování Pravidel, Mgr. Doležal odpověděl, že Rada nemůže svým usnesením ukládat povinnosti Výboru pro územní rozvoj při posuzování jednotlivých investorských záměrů. Ke konkrétnímu požadavku na odmítnutí projektu “Rezidence Na Loužku” nám bylo sděleno, že požadavek Petice bude včetně všech uváděných důvodů součástí odborem územního rozvoje připravovaného předkladu záměru “Rezidence Na Loužku” pro projednání v Radě městské části.

Naše reakce

Uvedená odpověď nebyla dle našeho názoru dostačující, a proto jsme se rozhodli na ni reagovat. Co se týká prvního bodu Petice, jejím cílem bylo přimět příslušné orgány městské části, aby Pravidla byla dodržována. Věcný záměr Petice byl v tomto bodu nesporný. Cílem Petice nebylo vyjasnit, co znamenají Pravidla, ale přimět Radu a Zastupitelstvo, aby zajistili, že Pravidla budou orgány městské části dodržovat. Pokud se týká druhého petičního bodu, věc zatím nebyla dořešena. Požádali jsme proto Mgr. Doležela o průběžné informování o dalším postupu.

Schůzka petičního výboru s Mgr. Doležalem

Dne 21.6.2019 se uskutečnila schůzka mezi zástupci petičního výboru a Mgr. Doležalem. Byly prodiskutovány všechny body Petice. V případě prvního, obecného petičního bodu, nám Mgr. Doležal sdělil, že usiluje o to, aby Výbor pro územní rozvoj přistupoval k navyšování koeficientů více uvážlivě. Výbor může v odůvodněných případech souhlasit s navýšením koeficientu o jeden stupeň. Protože jsou koeficienty stanoveny v rámci intervalů, měl by se i nový koeficient pohybovat v obdobné části intervalu, jako koeficient původní. 

Dle sdělení Mgr. Doležala není šťastné ani kumulativní povolování výjimek. V případě projektu “Rezidence Na Loužku” vyjádřil Mgr. Doležal obavu, že nevidí cestu, jak demolici stávajícího objektu ovlivnit. Zástupci petičního výboru doporučili zvážit možnost zapojení městské části coby účastníka do řízení o demolici s tím, že městská část by zde měla hájit zájmy stávajících občanů.

Projednání petice zastupitelstvem 

Dne 25.6.2019 byla Petice projednána Zastupitelstvem městské části. Mgr. Doležal informoval, že na základě Petice instruoval Výbor pro územní rozvoj k tomu, aby přehodnotil přístup k navyšování koeficientů. Následná diskuse se omezila především na formální hodnocení Petice – tedy zda je adresována odpovědným orgánům, zda naplnila požadavky petičního zákona či jak má vypadat usnesení Zastupitelstva. 

Členka petičního výboru pí. Bauerová k tomu veřejně vystoupila, poděkovala za připomínky procesního rázu, nicméně také upozornila, že podstatný je věcný záměr petice a ten je zřejmý: orgány městské části mají dodržovat stávající Pravidla tak, aby mohla být zachována stávající výstavba v rezidenčních čtvrtí. Městská část by také měla zvážit zapojení do probíhajících či budoucích řízení před stavebním úřadem a hájit zájmy obyvatel na zachování historické stavby, zajištění pohody bydlení a trvale udržitelného rozvoje lokality. Tento požadavek však zůstal prozatím nevyslyšen. S lítostí tak musíme konstatovat, že ani koalice, ani opozice výzvu k diskusi nepřijala. Škoda, že kvůli absenci věcné diskuse stále nevíme proč.

Zprávy z tisku

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/610999/spor-o-prezidentskou-vilu-v-praze-5-pokracuje-obyvatele-odevzdali-petici-zastupitele-ji-smetli-ze-stolu.html